Пожароизвестяване


В съвременното общество се наблюдава тенденция за увеличаване на пожарната опасност на сградите. В условия на автоматизиране на производството и сгради с едновременно пребиваване на голям брой хора, изискванията за пожарна и аварийна безопасност са повишени. Основни причини за това са:

  • Строителство на сгради с повишена етажност и площ, при които пожара бързо се разпространява във вертикална и хоризонтална посока.
  • Масовото използване в строителството и обзавеждането на лесно запалими синтетични материали.
  • Производствени процеси, протичащи при високи скорости, температури, налягания.

Комео ЕООД е лицензирана фирма за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, съгласно Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011г. на МВР и съгласно Закона за МВР.

Предотвратяването на човешки жертви при пожар, сериозни имуществени щети и замърсяване на околната среда, са основните цели на една система за ранно откриване на пожар. Изграждането на системи за пожароизвестяване е превантивна мярка за ограничаване на пожарите и последствията от тях. Ефективната и резултатна защита срещу пожари, както на работното място, така и в дома е основна наша задача. След обстоен анализ и оценка на пожарната опасност на конкретния обект, ние проектираме и изграждаме максимално ефективния вариант за Пожароизвестителна инсталация, в съответствие със съществуващите нормативни разпоредби в България и изискванията на служба  “Пожарна и аварийна безопасност”. Поради специфичните си възможности системите за пожароизвестяване са подходящи за приложение във всички видове обекти. Отличават се със съвременен дизайн, удобно управление и наблюдение на събитията и безотказна работа. Правилното проектиране на система за пожароизвестяване е условие за ефективно действие при пожар. Всяка пожароизвестителната система изпълнява точно определени функции:

  • откриване и посочване на пожар в началния стадий от развитието му
  • задействане на алармена сигнализация за евакуация на хората, намиращи се в обекта
  • бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи
  • изпращане на сигнал за пожарна тревога към съответните служби
  • управление на включването и действието на пожарогасителна инсталация и други защитни устройства и/или системи

Продуктите, които използваме, са произведени съобразно европейските норми и отговарят на всички изисквания за качество и сигурност. Системата за пожароизвестяване е изградена от датчици, пожароизвестителна централа и звуково-светлинна сигнализация. Основни приложения на системите за пожароизвестяване са: административни сгради – офиси, училища, библиотеки; жилищни сгради, хотели, складове, производствени цехове, бензиностанции, търговски обекти и др. описани в Наредба2.